OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

a) Kupujúci vykonaním objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a prevádzkovateľa internetového obchodu www.plabio.care/sk/ (firmy Bezva firma s.r.o., Za Mlýnem 27, 147 00 Praha 4) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou.

b) Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii zákazníka v internetovom obchode.

 

Podrobnosti o poskytovateľovi:

Bezva firma s.r.o., Za Mlýnem 27, 147 00 Praha 4
Tel.: 733 700 079
E-mail: info@bezvavlasy.cz
IČO: 24168416
DIČ: CZ24168416

 

2. Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej len tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na www.plabio.care/sk/, katalógoch, prospektoch a inej tlačenej podobe sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. Bezva firma s.r.o. (ďalej len predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

– Bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
– Vyhovujúci normám, predpisom a nariadením platným na území SR
– Vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé
 

3. Miesto plnenia

 

Miestom plnenia je sklad predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný vo výdajnom sklade predložiť doklad o úplnom zaplatení tovaru. Pri odbere tovaru inou osobou ako kupujúcim, je osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystaveným na meno a platný občiansky preukaz poverenej osoby.

4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy 

 

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom, predovšetkým v cenovo náročnejšom prípade vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

b) Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod ..), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne. Ak odmietne predávajúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

c) Ak je medzi účastníkmi uzavretá dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

d) Trvalí zákazníci s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva čerpajú výhody dohodnuté pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúkaných predávajúcim po uzatvorení zmluvy na jeho internetovej stránke.

e) Kupujúcemu v okamihu prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Môže takto urobiť bez udania dôvodov, najneskôr však do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci by mal tovar vrátiť nepoškodený, čistý, s pôvodnou dokumentáciou a pokiaľ možno v pôvodnom neporušenom obale, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Náklady na dopravu tovaru späť k predávajúcemu hradí kupujúci. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu sumu.

f) V prípade vrátenia elektro tovaru či tovaru, ktorý je umiestnený v krabici alebo podobnom obale a ak je tento obal evidentne poškodený alebo je viditeľné otvorenie danej krabice prípadne obalu, potom bude zákazníkovi vrátená suma za tovar znížená o 10% z pôvodnej nákupnej hodnoty tovaru . A to z dôvodu, že predávajúci potom nemá možnosť predať dané tovar znovu v plnej hodnote, keďže obal nie je v pôvodnom stave.

5. Cena a platba 

 

Ponukové ceny uvedené na www.plabio.care/sk/ sú platné v okamihu objednania. Ceny uvedené v tlačenom cenníku sú platné do vydania nového cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho. V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatky z omeškania z hodnoty včas nezaplatenej sumy vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy.

Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatením tovaru, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

Ak nie je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdanie prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho, ak zmluva stanoví odoslanie tovaru predávajúcim.

6. Dodacia lehota 

 

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci ho vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi do 5 pracovných dní. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Väčšina tovaru je prevažne stále na sklade. Niektorí výrobcovia ale neoznámia včas výpadok výroby či oneskorenie dodávok. Ak sa jedná o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 5 dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (predať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke – kúpnej zmluve na jeho účet.

7. Dopravné podmienky, poštovné 

 

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny:

GLS SK – do 48 hodín  = 0.00 €


Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:

Dobierka SK0.00 €

(Platba v hotovosti v EUR pri prevzatí tovaru)

Prevodom z účtu0.00 €

Dodacia lehota je do 2 pracovných dní od odovzdania zásielky prepravcovi. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad to okamžite oznámiť prepravcovi. Faktúra a daňový doklad sú priložené v označenom balíku.

8. Záruka, servis a reklamácie 

 

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou minimálne 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis chyby a návrh na vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 10 dní odo dňa jej doručenia.

Pre kupujúceho podnikateľa (IČO) je lehota na uplatnenie reklamácie odlišná, a to 12 mesiacov od zakúpenia.

Aby mohla byť reklamácia uznaná, musia byť dodržané nasledujúce podmienky pri prevzatí tovaru od kuriérskej služby:

1. v prípade, že zásielka je nejakým spôsobom poškodená – napr. zdeformovaná, pretrhnutá … musí príjemca napísať vodičovi
do prepravného listu výhradu – stačí: obal pokrčený, zdeformovaný, pretrhnutý ……..
stačí len takáto poznámka, aby bolo jasné, že takto už bola zásielka odovzdaná, a že si dané závady príjemca nespôsobil sám, inak sa reklamácia zamieta, má sa za to, že tovar bol doručený OK.
Prípadnú škodu nahlásiť do 3 dní – inak sa reklamácia zamieta – má sa za to, že si závady príjemca mohol spôsobiť sám.

2. v prípade, že je obal OK a napriek tomu je poškodený tovar – jedná sa o skrytú vadu a je nutné nahlásiť ju do 3 dní od prevzatia zásielky a nafotiť poškodený tovar – inak sa reklamácia zamieta – má sa za to, že si príjemca mohol závadu spôsobiť sám.

3. reklamovanú zásielku nikam neprevážať, neposielať, nevyhadzovať obaly a výplne – inak sa reklamácia zamieta pre nepovolenú manipuláciu, alebo v prípade, že príjemca niečo vyhodí pre nepreukázateľnosť.

4. bude spísaný zápis o škode a zásielku si kuriérska služba vyzdvihne u príjemcu.

Zápis o škode sa spisuje s príjemcom, a v prípade možnosti je požiadaný o obstaranie fotografií, v prípade, že táto možnosť nie je, fotodokumentáciu vytvorí kuriérska služba sama.
 

Adresa pre vrátenie reklamovaného tovaru:

Bezva Firma s.r.o,, Zenklova 22/56, 18000, Praha 8.

 

9. Záverečné ustanovenia 

 

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (ak je písomne uzatvorená rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Ak odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamžikom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami bezvavlasy.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami bezvavlasy.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Platné od 25.06.2021

This site is registered on wpml.org as a development site.