Informace o zpracování a ochraně osobních údajů – GDPR

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 

V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování vašich osobních údajů ze strany Bezva firma, s.r.o. se sídlem Za Mlýnem 27, Praha 4, IČO: 24168416, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 185004, vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracování a ochraně vašich osobních údajů ze strany Bezva firma, s.r.o., ve vztahu ke kterým je Bezva firma, s.r.o v pozici provozovatele.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

 

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, a jejichž rozsah se liší zejména podle typu registrace a obchodu na eshopu www.plabio.care zahrnují Vaše (a) jméno a příjmení; (b) kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a tel. čísla); (c) identifikační údaje u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele.

Osobní údaje získáváme především přímo od Vás, zejména při uzavírání kupní smlouvy přes obchodní portál www.plabio.care.

 

Jak vaše osobní údaje využíváme?

 

Vaše osobní údaje využíváme zejména na:

 • komunikaci s vámi a správu našeho smluvního vztahu včetně ověřování Vašich pokynů;
 • analýzu, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům
 • řešení Vašich stížností
 • předložení důkazů v případě možného nebo probíhajícího sporu s Vámi

 

Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu vašich profilů pro výše uvedené účely. Jestliže podle Vás naše technologie pochybí, můžete nás požádat o kontrolu. Vaše osobní údaje uchováváme, jen pokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

 

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože:

 • je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění kupní smlouvy s Vámi
 • jste nám na zpracování Vašich osobních údajů poskytli kdykoliv odvolatelný souhlas

 

V případě, že je na zpracování osobních údajů (včetně zvláštních kategorií) nezbytný souhlas a Vy se rozhodnete ho neudělit, může se stát, že nebudeme moci provést úkony nezbytné, abychom Vám mohli poskytnout objednané produkty a služby a v některých případech budeme muset ukončit naše smluvní vztahy.

 

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

 • orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, včetně policie, soudů a orgánů činných v trestním řízení
 • poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují služby související s naší činností, včetně těch, kteří pro nás zajišťují expedici a dopravu zboží, tisk a doručování písemností, hosting, marketing, účetnictví a správu dat
 • dodavatelům ERP systému a jejich partnerům, kterým v případě potíží s databází musíme poskytnout tuto k analýze

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika.

 

Jaká jsou Vaše práva?

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument)
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Bezva firma, s.r.o.
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy
 • právo podat námitky proti zpracování vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů
 • právo získat své osobní údaje a přenést je jinam
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

Jak chráníme vaše osobní údaje?

 

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 

Potřebujete další pomoc?

Kromě eshopu www.plabio.care je plná verze „Informací o zpracování a ochraně osobních údajů“ můžete také zažádat o zaslání písemné kopie telefonicky na tel. čísle +420 220 570 368 nebo písemně na adresu Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8.

 

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu Bezva firma, s.r.o. pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel. číslo +420 220 570 368, elektronicky na adrese gdpr@bezvavlasy.cz nebo písemně na výše uvedené adrese.  

This site is registered on wpml.org as a development site.